})

Program lojalnościowy

 REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO OTOLANDIA

 • DEFINICJE

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY (PROGRAM)– program organizowany przez Firmę OtoLandia, adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 2, NIP 8212341454, w którym uczestniczą Klienci Sklepu Internetowego posiadający zarejestrowane Konto Klienta. W ramach Programu jego uczestnicy gromadzą punkty, dzięki którym otrzymują stały rabat na kolejne zakupy.

KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

UCZESTNIK PROGRAMU- Klient, który dokonał rejestracji swoich danych osobowych w Sklepie Internetowym dostępnym pod adresem www.otolandia.pl.

TOWAR– rzecz objęta Umową Sprzedaży.

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.otolandia.pl.

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

 • WSTĘP
  1. Niniejszy regulamin opisuje zasady działania Programu Lojalnościowego organizowanego przez Firmę OtoLandia, adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 2, NIP 8212341454 (zwaną dalej „Organizatorem”). W regulaminie opisane są warunki uczestnictwa w programie, oraz zasady przyznawania punktów za dokonywane zakupy.
  2. Program Lojalnościowy funkcjonuje w ramach działania Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.otolandia.pl.

 

 • WARUNKI UCZESTNICTWA
  1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego jest każdy Klient Sklepu Internetowego, który posiada zarejestrowane przez siebie Konto w Sklepie. Rejestracji Konta dokonać można bezpośrednio na stronie www.otolandia.pl.
  2. Ilość zgromadzonych punktów w Programie Lojalnościowym Klient może sprawdzić wyłącznie poprzez zalogowanie się do swojego Konta Klienta i przechodząc do zakładki Program Lojalnościowy. Informacje te nie są przesyłane ani telefonicznie, ani poprzez e-mail.

 

 • PRZYZNAWANIE PUNKTÓW 
  1. Klient będący Uczestnikiem Programu otrzymuje punkty poprzez zakup towarów w Sklepie Internetowym www.otolandia.pl.
  2. Punkty przyznawane są wg następującej reguły: Klient Sklepu będący jednocześnie Uczestnikiem Programu, otrzymuje 10 punktów za każde wydane 1 PLN brutto z wartości zamówienia złożonego w Sklepie www.otolandia.pl.
  3. Punkty przyznawane są po opłaceniu przez Klienta wszelkich należności wynikających z zawartej ze Sklepem Umowy Sprzedaży i zrealizowaniu zamówienia. Punkty przyznawane są za każdy zakup tylko jeden raz.
  4. W przypadku, kiedy Uczestnik Programu zrezygnuje z nabycia towarów, za zakup których otrzymał punkty, punkty te są odejmowane z Konta Klienta przez Organizatora Programu. Suma odjętych punktów wyliczana jest na podstawie wartości towarów, z których nabycia Klient zrezygnował, tj. za każde pełne 1 PLN brutto odejmowane jest 10 punktów. Klient może zrezygnować z nabycia towaru m.in. poprzez odstąpienie od umowy, zwrot nabytego towaru, itp.
  5. Nie istnieje możliwość łączenia punktów gromadzonych na różnych Kontach Klienta i przekazywanie ich. Gromadzone punkty są niezbywalne.

 

 • WYKORZYSTANIE ZGROMADZONYCH PUNKTÓW
  1. Punkty są wymieniane na stały rabat odejmowany automatycznie przy kolejnych zakupach, w wysokości zgodnie z poniższą tabelą:

Wymagana ilość punktów

Wysokość rabatu

500

1 %

1 000

2 %

1 500

3 %

2 000

4 %

2 500

5 %

3 500

6 %

4 500

7 %

5 500

8 %

6 500

9 %

7 500

10 %

 

2. Punkty nie są wymieniane na pieniądze.

3. Punkty przyznawane są bezterminowo i nie wygasają.

 

 • USTANIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
  1. Organizator Programu ma prawo do wypowiedzenia uczestnictwa w Programie w każdym czasie każdemu Uczestnikowi, który narusza zasady Regulaminu Sklepu (dostępnego na stronie https://otolandia.pl/pl/i/Regulamin/3 oraz Regulaminu Programu Lojalnościowego. Okres wypowiedzenia ustala się na 14 dni, liczone od daty złożenia Uczestnikowi przez Organizatora Programu oświadczenia woli o wypowiedzeniu.
  2. Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Programie. Organizator zaprzestaje przetwarzać dane osobowe Uczestnika w celach realizacji Programu w momencie otrzymania oświadczenia Uczestnika o rezygnacji z udziału w Programie Lojalnościowym.
  3. Uczestnik, którego uczestnictwo w programie ustaje, traci wszystkie zgromadzone punkty oraz rabaty.

 

 • ZMIANA REGULAMINU PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
  1. Firma Otolandia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Programu Lojalnościowego w każdym momencie prowadzonej działalności. Zmiany Regulaminu obowiązują wyłącznie dla Umów Sprzedaży zawartych po dokonaniu danej zmiany w niniejszym Regulaminie. Dla wcześniejszych Zamówień stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta.
  2. Uczestnik Programu zostanie poinformowany o wprowadzonych w Regulaminie zmianach na podany w czasie rejestracji adres e-mail lub poprzez stosowny komunikat umieszczony na stronie www.otolandia.pl. Zmiany są wiążące dla Klienta, jeżeli został on prawidłowo poinformowany o zmianach i jeżeli Klient nie zrezygnował z uczestnictwa w Programie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia funkcjonowania Programu Lojalnościowego. Stosowna informacja zostanie umieszczona na stronie Sklepu oraz będzie przesłana Uczestnikom Programu na podany adres e-mail co najmniej na 30 dni przed zakończeniem Programu. Uczestnik programu będzie mógł wykorzystać zgromadzone punkty w terminie 30 dni od daty otrzymania powiadomienia o zakończeniu funkcjonowania Programu.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
  3. Zasady poufności i ochrony danych osobowych Uczestników Programu Lojalnościowego opisane są w Regulaminie Sklepu dostępnym na stronie https://otolandia.pl/pl/i/Regulamin/3 oraz w Polityce Prywatności będącej do wglądu na stronie https://otolandia.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11 .

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl